Pravidla pro ochranu osobních údajů

Tato pravidla představují sdělení o tom, jakým způsobem zpracováváme, tedy shromažďujeme, zachováváme a používáme informace o fyzických osobách. Tato pravidla se vztahují pouze na informace, které od Vás shromáždíme prostřednictvím našich webových stránek www.novartis.cz a s tím souvisejících on-line zdrojů, které zároveň zobrazují odkaz na tato pravidla, nikoliv na informace získané z jiných zdrojů. UŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A UŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, JAK JE STANOVENO V TĚCHTO PRAVIDLECH PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOVARTIS S.R.O. MŮŽE PERIODICKY MĚNIT, OBMĚNIT, PŘIDAT NEBO ODSTRANIT NEBO JINÝM ZPŮSOBEM AKTUALIZOVAT TATO PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Informace o těchto změnách Vám budeme poskytovat na naší webové stránce v souladu s příslušnými právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), tak, abyste vždy byli informováni o druhu osobních údajů, které shromažďujeme, způsobu používání a okolnostech, za kterých můžeme tyto informace zpřístupnit třetím stranám. Naše Pravidla pro ochranu osobních údajů můžete snadno nalézt, protože jsou umístěna na naší domovské stránce. Ve všech částech této stránky, kde se požadují osobní údaje, jsou vždy odkazy na tato pravidla. V místech, kde se shromažďují tyto údaje, Vám může být poskytnuto další vysvětlení, co se týče účelů, ke kterým budou tyto údaje použity. Tato pravidla, doprovázená doplňujícím vysvětlením, Vám poskytnou informace o tom, jak je zacházeno s Vašimi osobními údaji, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s užíváním těchto našich webových stránek.

1. Záruka ochrany soukromí

Termín „osobní údaje“, který se používá v těchto pravidlech, se vztahuje k informacím jako je Vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo IP adresa, které mohou být použity za účelem Vaší identifikace. Platí obecné pravidlo, že společnost Novartis s.r.o. nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovně uděleného souhlasu, kterému bude předcházet Vaše informování o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou v konkrétním případě Vaše osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude Vaše údaje zpracovávat a komu mohou být tyto údaje zpřístupněny, pokud Vám tyto údaje nebyly známy již předtím. Nicméně si vyhrazujeme právo v případě výjimečných okolností zahájit další zpracování v rozsahu povoleném a požadovaném zákonem nebo za zákonných podmínek v rámci soudního, správního nebo trestního řízení. Další části vysvětlují, jakým způsobem a kdy shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli.

2. Zamýšlený účel používání osobních údajů

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace a umožňuje Vám navštívit naši webovou stránku bez identifikace Vaší osoby. Nicméně některé služby vyžadují registraci. Když se zaregistrujete na našich webových stránkách, budete muset vyplnit určité informace vztahující se k Vaší osobě (u některých je jejich zadání povinné, chcete-li danou registraci uskutečnit, a u některých je volitelné) stejně jako zvolit uživatelské jméno a heslo. Pokud si zvolíte za této situace neposkytnout některé osobní údaje, které požadujeme, nebudete oprávněni k přístupu na určité části této webové stránky a my nebudeme schopni odpovědět na Váš dotaz.

Když požadujeme některé informace, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem, o kterém Vás v daném případě výslovně informujeme. Uchováváme Vaše osobní údaje v souladu s příslušnými zákonnými nebo etickými požadavky, především v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

3. Utajení informací

Nebudeme prodávat, sdílet nebo jiným způsobem distribuovat Vaše osobní údaje třetím stranám kromě případů uvedených v těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů. Můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje ostatním pobočkám společnosti Novartis po celém světě, jejichž kompletní a aktualizovaný výčet naleznete zde, které budou ve vztahu k Vašim osobním údajům rovněž jednat v souladu s těmito Pravidly pro ochranu osobních údajů. Tyto osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty třetím stranám, které jednají za společnost Novartis s.r.o., nebo v souvislosti s podnikáním skupiny Novartis Group pro další zpracování v souladu s účely, pro které byly tyto informace shromážděny, jako jsou například doručovací služby, vyhodnocování nebo technická podpora. Tyto třetí strany se smluvně zavázaly společnosti Novartis s.r.o., že budou používat osobní údaje pouze za dohodnutým účelem a nebudou nabízet tyto osobní informace k prodeji dalším třetím stranám ani nezpřístupní tyto informace dalším třetím stranám kromě případů, kdy by tak bylo činěno v souladu s požadavky vycházejícími z příslušných právních předpisů. V případě, že nastane takové zpřístupnění osobních údajů třetí straně, zajistíme, aby zpracování těchto údajů bylo provedeno v souladu s účely a v rámci omezení, za kterých byly tyto údaje od Vás shromážděny.

Existují další dva případy, za kterých mohou být osobní údaje získané od Vás poskytnuty třetím stranám. První případ představuje situaci, pokud by došlo k prodeji, postoupení nebo převodu podnikání či obchodního závodu společnosti Novartis s.r.o. a v souvislosti s tím i ke změnám souvisejícím s provozem této webové stránky a zákaznickými údaji s tímto spojenými. V tomto případě budeme požadovat, aby kupující, postupník nebo nabyvatel z převodu zacházeli s osobními údaji v souladu s těmito Pravidly pro ochranu osobních údajů. Druhý případ představuje situaci, za které mohou být osobní údaje zpřístupněny třetí straně na základě požadavku příslušného právního předpisu, nařízení soudu nebo jiného orgánu státu v souladu s příslušnými právními předpisy nebo kdy je takové zpřístupnění požadováno za účelem probíhajícího správního nebo trestního řízení.

4. Právo k přístupu k informacím

Máte právo se ujistit, že Vaše osobní údaje jsou vždy aktuální. V souladu s ustanovením § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů máte rovněž právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo právo požadovat odstranění závadného stavu, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Zejména v takovém případě můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Navíc nám můžete kdykoliv sdělit, abychom Vás přestali kontaktovat. Pokud nás chcete kontaktovat ohledně používání nebo jiného zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info.cz@novartis.com. V případě, že nás kontaktujete, uveďte prosím název webové stránky, kam jste poskytli Vaše osobní údaje, stejně jako specifikujte údaje, které byste chtěli opravit, aktualizovat nebo odstranit. Váš požadavek bude zpracován okamžitě a náležitým způsobem. Požadavek na odstranění osobních údajů bude podléhat příslušným zákonným a etickým povinnostem.

5. Bezpečnost a důvěrnost

Za účelem zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, které shromažďujeme v případech zmiňovaných v tomto dokumentu, používáme chráněné datové sítě a mezi jiným i průmyslový standardní firewall a ochranu pomocí hesla. V průběhu zpracování Vašich osobních údajů učiníme přiměřená opatření, která jsou navržena za účelem ochrany údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, odtajněním nebo zničením. I přes vynaložení našeho veškerého úsilí může dojít ke ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu nebo odtajnění, zcizení nebo zničení údajů, snažíme se těmto nepříjemným událostem zabránit.

6. Předání údajů do zahraničí

Jsme součástí skupiny Novartis Group, která má databáze v různých zemích, ve kterých platí rozdílné právní řády. Můžeme předat Vaše údaje do některé databáze mimo zemi Vašeho bydliště. Nicméně země, do které předáváme tyto údaje, nemusí zajišťovat odpovídající úroveň ochrany Vašim údajům, a proto se budeme snažit o zajištění dodatečných ochranných opatření přenosu dat do databáze společnosti Novartis my. Budou-li Vaše údaje do takových zemí předány, budete o tom vždy v souladu se zákonem informováni při poskytnutí přístupu k Vašim údajům.

7. Anonymní údaje a „cookies“

Můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o Vaší návštěvě této webové stránky, jako například, které ze stránek navštěvujete a která vyhledávání realizujete. Tyto informace používáme, abychom mohli zlepšit obsah naší webové stránky a vypracovat souhrnné statistiky o jednotlivcích, kteří používají naše webové stránky, a to pro interní účely nebo marketingový průzkum. Při těchto činnostech můžeme instalovat „cookies“, které shromažďují první úrovně doménového jména uživatele (například „bigmail.com“ z e-mailové adresy john@bigmail.com) a den a čas přístupu. „Cookies“, které používáme, nesmějí být používány za účelem odtajnění identity individuálního uživatele. „Cookies“ představuje malé množství dat, které je zaslané na Váš vyhledávač a uložené na pevném disku Vašeho počítače. „Cookies“ nemohou zničit Váš počítač. Můžete nastavit Váš počítač tak, aby Vás informoval, kdykoli obdržíte „cookie“, a toto Vám umožní rozhodnout se, zda je chcete přijmout nebo nikoliv. Můžeme využít služeb externích stran za účelem poskytnutí asistence při shromažďování a zpracování informací, jak je uvedeno v této sekci, a tyto třetí strany budou podléhat povinnostem popsaným v odstavci 3.

Příležitostně můžeme na této webové stránce používat internetové tagy (známé jako „action tags“, „single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs a 1-by-1 GIFs) v kombinaci s „cookies“ a můžeme dislokovat tyto tagy prostřednictvím třetí strany – inzerujícího partnera. Tyto tagy se umísťují na on-line inzeráty, které přivedou uživatele na webovou stránku a na různá místa této webové stránky. Používáme tuto technologii za účelem měření odezvy návštěvníků na naše webové stránky a efektivity našich reklamních kampaní (včetně měření toho, kolikrát byla tato stránka otevřena a které informace byly zobrazeny). Tato třetí strana může shromažďovat údaje o návštěvnících ostatních stránek pomocí těchto tagů/cookies. Chceme Vás ujistit, že neshromažďujeme nebo nevyhledáváme pomocí těchto tagů nebo cookies žádné osobně identifikovatelné informace o našich návštěvnících, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonní čísla. Pokud požadujete více informací ohledně webových tagů a cookies souvisejících s on-line inzercí nebo pokud se rozhodnete k neúčasti na shromažďování takových anonymních informací třetí stranou, prosím navštivte webovou stránku Network Advertising Initiative.

8. Osobní údaje a děti

Většina služeb, které jsou dostupné na této webové stránce, jsou určeny pro osoby starší 18 let. Každá osoba, která požaduje informace o lécích určených pro užívání dětmi, musí být starší 18 let. Nebudeme vědomě shromažďovat, používat nebo odtajňovat osobní údaje od osob mladších 18 let bez předchozího souhlasu od jejich zákonného zástupce (například rodič nebo jiný zákonný zástupce). Rodiči nebo jinému zákonnému zástupci pak poskytneme (i) upozornění o určitých typech osobních údajů, které se shromažďují o nezletilých, a (ii) možnosti protestovat proti dalšímu shromažďování, používání nebo ukládání těchto informací. Dodržujeme zákony na ochranu dětí.

9. Odkazy na další webové stránky

Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů se týkají pouze této webové stránky s výjimkou webových stránek třetích stran. Můžeme poskytovat odkazy na další webové stránky, o kterých předpokládáme, že by mohly zajímat naše návštěvníky. Budeme usilovat o zajištění vysoké úrovně těchto webových stránek. Nicméně vzhledem k povaze internetové sítě nemůžeme zaručit dostatečnou úroveň ochrany soukromí každé webové stránky, na kterou se odkazujeme, ani neneseme odpovědnost za obsah těchto webových stránek kromě této naší webové stránky. Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů se tak nevztahují k jiným webovým stránkám, které nepatří společnosti Novartis.

10. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti ohledně dodržování těchto Pravidel na ochranu osobních údajů nebo pokud chcete učinit doporučení nebo máte připomínky s ohledem na zlepšení kvality těchto Pravidel na ochranu osobních údajů, prosím zašlete nám e-mail na adresu info.cz@novartis.com.

Datum poslední revize: červenec 2017.

Snažíme se neustále zlepšovat a zkvalitňovat ochranu údajů, a tak mohou být informace na této stránce kdykoliv měněny a uživatelé by měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.